ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဝင်ကြေးသတ်မှတ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် ~

နံပါတ် အမည် ပြည်တွင်း (လူကြီး/ကလေး) နိုင်ငံခြားသား
ခေါ်နူးစုမ်တောင်(နတ်မတောင်)
၂,၀၀၀ ကျပ် / ၁,၀၀၀ ကျပ်
၁၅,၀၀၀ ကျပ်
ဟားခါးယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်
၂၀၀ ကျပ်
၅,၀၀၀ ကျပ်
Hakha View Point
၁,၀၀၀ ကျပ်
၁,၀၀၀ ကျပ်
4
ခိုင်ကမ်းဆင်စခန်း
၁,၀၀၀ ကျပ်

၁၀,၀၀၀ ကျပ်