ဌာနများ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များ

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏

ထုတ်ပြန်ချက်များ

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏

ထုတ်ပြန်ချက်များ

ဒေသဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းကော်မတီ၏

ထုတ်ပြန်ချက်များ

ကျေးရွာလည်ပတ်မှုခရီးစဉ်နှင့် ရပ်ရွာလူထုခရီးသွားလုပ်ငန်းများ(CBT) အတွက် ယေဘုယျအကြံပေးလမ်းညွှန်ချက်များ

ထုတ်ပြန်ချက်များ

ခရီးသွား


အကြံပြုချက်များဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏

ထုတ်ပြန်ချက်များ